DHL Logistic ICD Tiên Sơn Bắc Ninh

Posted on2 Weeks ago by 76
Kho chứa hàng DHL tại ICD
Kho chứa hàng ICD
Kho chứa hàng DHL tại ICD

QUY MÔ DỰ ÁN

NỘI DUNG CUNG CẤP: 03 bộ Powerfoil 8 24ft (7.3m)
NHÀ THẦU THI CÔN: HGP (Hồ Gia Phát)
NĂM CUNG CẤP: 2019

Related articles
Leave a Comment
Leave a Reply
 • Home

  Settings

  Settings

  Menu

  QR code

  Please sign in first.

  Đăng nhập